Chính sách người dânHỗ trợ chính phủ

Bài học kinh nghiệm từ chính sách dân số 

Chính sách dân số của Đảng và Nhà nước ta đã được thực hiện liên tục và mạnh mẽ như một “sợi chỉ đỏ” trong suốt hơn 60 năm qua  và đã gặt hái được nhiều thành công hơn cả mong đợi. Kết quả của việc thực hiện  chính sách này có tác động tích cực đến sự phát triển bền vững của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân,  gia đình,  cộng đồng và toàn xã hội.

1. Hệ thống chính trị và pháp luật của chính sách dân số

Ngay sau khi hoà bình lập lại đất nước  thống nhất, các văn kiện đại hội đảng bộ (từ đại hội lần thứ IV đến đại hội lần thứ XIII). Quốc hội có chính sách thúc đẩy  công việc cộng đồng. Đặc biệt, đến nay đã có 2 nghị quyết trọng tâm về chủ đề này. Đó là, Nghị quyết số 04NQ / HNTW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về chính sách dân số kế hoạch hóa đối với gia đình (Nghị quyết số 04NQ / HNTW và Nghị quyết số 21NQ / TW Hội nghị lần thứ sáu). về công tác dân số trong tình hình mới (Nghị quyết số 21NQ / TW).Về phương diện pháp lý, Điều 40 Hiến pháp năm 1992 nêu rõ ở mức cao nhất: “Nhà nước, xã hội, gia đình và công dân có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; Thực hiện chương trình dân số  kế hoạch hóa gia đình ”.

hội đồng quản trị

Hình 1: Hệ thống chính trị và pháp luật

Năm 2003, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh chính sách Dân số. Các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm đều có  chỉ tiêu về dân số.

Theo chủ trương, đường lối của đảng và pháp luật nhà nước, đến nay chính phủ đã ban hành và thực hiện 4 chiến lược điều chỉnh dân số cho từng giai đoạn 10 năm. Đây là “Chiến lược Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình đến năm 2000”; Chiến lược Dân số Việt Nam, Giai đoạn 2001-2010; Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam, 2011-2020 và gần đây là “Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030”.

2. Tác động của xu hướng tăng trưởng chính sách dân số

Nhờ mức sinh giảm  nhanh, Việt Nam đã kiểm soát được tình trạng ‘bùng nổ dân số’ phổ biến ở các nước đang phát triển. Theo stephieann-01 thành tựu giảm tỷ lệ sinh và ngăn chặn bùng nổ dân số đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ tài nguyên, giữ gìn  môi trường và phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Mức sinh giảm đang dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ cơ cấu tuổi của dân số nước ta. Năm 1979, tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi rất cao lên tới 43%; Đồng thời, tỷ trọng dân số trong độ tuổi  lao động (15-64 tuổi)  chỉ đạt 52%. Năm 2019,  tỷ lệ  24% và 68% nêu trên tạo thành  cơ cấu dân số “vàng”!Các nhà khoa học ước tính, chỉ riêng cơ cấu dân số “vàng” đã  góp phần đưa kinh tế Việt Nam tăng trưởng bình quân 1,2% / năm  trong giai đoạn 2009-2019. Do mức sinh giảm, quy mô gia đình của những người trẻ tuổi nhất đang tăng lên từng ngày.

Hình 2: Xu hướng tăng trưởng

Kết quả điều tra mức sống chính sách dân số từ năm 1992 đến năm 2002  cho thấy quy mô gia đình càng nhỏ thì thu nhập và chi tiêu bình quân đầu người / tháng càng cao. Cách tính của quy tắc này áp dụng cho tất cả các năm ở cấp quốc gia và khu vực. Rõ ràng, việc giảm mức sinh đang thực sự góp phần xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân.Khi mức sinh giảm, tỷ lệ dân số cao tuổi đi học trung học phổ thông giảm. Kết quả là tỷ lệ đi học theo độ tuổi tăng lên nhưng số học sinh phổ thông lại giảm ở  các cấp học như sau:

học sinh tiểu học, năm học 1998 1999 đạt mức “cao nhất”. ; Khóa 20192020 giảm  còn 8.718,4 nghìn.

Số học sinh trung học phổ thông năm học 2004 – 2005 nhiều nhất là 6 em.616,7 nghìn; Năm học 2019-2020 giảm còn 5.599,9 nghìn.

Hình 3: kết quả điều tra

Số học sinh trung học phổ thông năm học 2006-2007 tối đa là 3.075,2 nghìn em; Năm học 2019-2020 giảm còn 2.648,7 nghìn.Việc giảm hàng triệu học sinh THCS đã giải tỏa áp lực nhân khẩu cho ngành giáo dục và giảm mạnh nhiều chỉ tiêu như: của giáo dục. Mặt khác, do số lượng trẻ ít  nên các gia đình có thể cho cả nam và nữ đi học. Do đó, tỷ lệ học sinh nữ  khá cao, ở bậc tiểu học và trung học  cơ sở tương đương với  tỷ lệ học sinh nam là em. Ở giáo dục đại học, tỷ lệ sinh viên nữ  cao hơn sinh viên nam.

Có thể thấy, chính sách doanh số ngày càng được cải thiện và nâng tầm vị thế. Để đạt tối ưu, các doanh nghiệp nên liên kết với các tổ chức tài chính khác. Bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button