Chính sách người dân

Chính sách dân số của Việt Nam

Chính sách dân số là một hệ thống các chỉ tiêu dân số, dựa trên quy mô dân số, tốc độ tăng và phân bố dân cư một cách có ý thức và  khoa học  cùng với hệ thống các biện pháp, vệ sinh, hành chính, luật pháp, kỹ thuật, v.v.) để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

1. Mục tiêu của chính sách dân số

Các mục tiêu của CSDS luôn thay đổi theo từng giai đoạn và phát triển. Vì vậy, cần thiết lập hệ thống phân cấp để có thể tập trung kinh phí và nhân lực cho việc hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí và mục tiêu quan trọng nhất trong thời kỳ phát triển của đất nước. Tuy nhiên, vấn đề dân số không thể độc lập với các vấn đề kinh tế – xã hội cụ thể. Vì vậy, mục tiêu của CSDS phải được đặt ra trong môi trường kinh tế – xã hội cụ thể. stephieann-01 thấy rõ điều này qua sự chênh lệch về chỉ tiêu dân số giữa các quốc gia. 

Hình 1: Mục tiêu phát triển doanh số

Tuy có mối quan hệ ràng buộc giữa  hệ thống công vụ và hệ thống chính sách dân số kinh tế – xã hội, nhưng mỗi hệ thống đều có mục tiêu và tính độc lập tương đối nhất định. Cải thiện  môi trường kinh tế – xã hội, như giảm tỷ lệ thất nghiệp, phổ cập giáo dục phổ thông, nâng cao  mức sống người, tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế… đến lượt nó sẽ cải thiện môi trường  dân cư và sẽ có rất nhiều tác động  đến việc thực hiện dân số phải có. Cổng. Dựa trên quan điểm trên, nhà nước Việt Nam một mặt đặt chính sách dân sự trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, mặt khác tách chiến lược và chính sách dân sự – kế hoạch hóa gia đình  với những mục tiêu và  đặc điểm cụ thể của Quốc gia.

2. Các biện pháp  chính sách dân số

Thứ nhất, các biện pháp tổ chức giáo dục, tuyên truyền về dân số và phát triển. Xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống tổ chức quản lý di sản văn hóa từ Trung ương đến địa phương. Phát triển các trung tâm,  viện nghiên cứu và đào tạo về dân số, phát triển nguồn nhân lực làm công tác DS-KHHGĐ. Tổ chức mạng lưới thông tin, giáo dục và truyền thông dân cư từ trung  ương đến  cộng đồng dân cư cơ sở. Thành lập và củng cố các cơ sở  dịch vụ KHHGĐ, nhất là ở các vùng nông thôn xa  thành phố, thị xã.Tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông dân số để mọi người hiểu rõ lợi ích của kế hoạch hóa gia đình, coi gia đình hạt nhân là chuẩn mực xã hội là giải pháp hàng đầu để thực hiện  mục tiêu dân số.

Hình 2: Biện pháp dân số

Thứ hai, các biện pháp đầu tư, hỗ trợ kinh tế để phát triển chính sách dân số. Các biện pháp kinh tế – xã hội nhằm bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách dân vận, chủ yếu từ ngân sách nhà nước, các biện pháp kinh tế và khuyến khích vật chất, hướng các gia đình vì lợi ích kinh tế, chăm lo thực hiện, thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình và Ưu đãi về mặt tinh thần nhằm tạo động lực ngay cho những người đi trước thực hiện chính sách.

Thứ ba, các biện pháp đầu tư, hỗ trợ  kỹ thuật và y tế. Nếu  các biện pháp thông tin, giáo dục, tuyên truyền, kinh tế – xã hội, hành chính, pháp luật chủ yếu tác động đến ý thức của người dân thì các biện pháp kỹ thuật, y tế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện của người dân. Hành vi nhân khẩu học, nhận thức về dân số và  chấp nhận các biện pháp kế hoạch hóa gia đình là yếu tố quan trọng, nhưng nếu không có sự hỗ trợ và an ninh của các cơ sở kỹ thuật và y tế, họ chỉ  dừng lại.Vì vậy, đây là những biện pháp quan trọng để đối phó với tình trạng gia tăng dân số.

Hình 3: Tình trạng gia tăng dân số

Thứ tư, các biện pháp hành chính và pháp lý. Mặc dù nhà nước không sử dụng các biện pháp cưỡng chế, cưỡng chế tàn bạo trong việc thực hiện các mục tiêu, biện pháp KHHGĐ về dân số  nhưng cần  tạo  cơ sở pháp lý hành chính  cho các hoạt động trong lĩnh vực này. Các biện pháp hành chính, pháp luật trước hết bảo đảm các thủ tục hành  chính chủ yếu thực hiện kế hoạch hóa gia đình là phù hợp, bảo vệ quyền lợi, tính mạng, sức khỏe của người  thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa chính sách dân số gia đình, đề cao trách nhiệm của cán bộ, tổ chức làm công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình. chương trình và cố ý phá hoại di sản quốc gia. Các biện pháp này phần lớn được quy định trong một số bộ luật và trong các luật và quy định  riêng biệt liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

Để phát triển chính sách dân số, các cá nhân tổ chức nhà nước có thể liên kết với các dịch vụ đầu tư, phát triển tài chính. Để tìm hiểu thêm bạn có thể truy cập website: https://uydanh.vn/

 

Related Articles

Back to top button