Doanh nghiệp trong nướcHỗ trợ chính phủ

Chứng từ kế toán hành chính sự nghiệp

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được quy định tại Thông tư số 107/2017 / TT-BTC. Cấp ngày 10/10/2017, có giá trị từ ngày 01/01/2018. Thông tư này thay thế Quyết định số 19/2006 / QĐ-BTC và Thông tư số 185 / TT-BTC của Bộ Tài chính. Trong bài viết này, day-dreamachiever.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Về chứng từ kế toán hành chính sự nghiệp

Các đơn vị hành chính sự nghiệp  phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán  bắt buộc quy định tại Thông tư 107.Không thay đổi biểu mẫu xác minh được yêu cầu.

Ngoài các chứng từ kế toán và các tài liệu khác theo quy định của thông tư này. Các đơn vị hành chính sự nghiệp có thể tự thiết kế các mẫu văn bản theo quy trình kinh tế diễn ra. Mẫu chứng từ tự thiết kế phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán.

Mẫu Phiếu In sẵn phải được cất giữ cẩn thận để tránh hư hỏng hoặc thối rữa.

thông tin về kế toán hành chính sự nghiệp

Hình 1: Séc, biên lai  và các tài liệu có giá trị nên được coi như tiền bạc.

Về tài khoản kế toán

Chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính quy định gồm có 7 loại. Từ Lớp 1 đến Lớp 6 là các tài khoản trên bảng cân đối kế toán. Loại 0 là các tài khoản ngoại bảng.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

Theo quy định tại Thông tư 107, hệ thống tài khoản thay đổi 10 loại, trong đó:

Từ loại 1 sang loại 9 là tài khoản  được tính hai lần.(Hạch toán đăng đối ứng giữa các tài khoản). Nó dùng để hạch toán tài chính phản ánh tình hình: tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn, thu nhập, chi phí, thặng dư (thâm hụt) của doanh nghiệp trong kỳ kế toán.

Tài khoản loại 0 là tài khoản ngoại bảng. được ghi sổ kế toán duy nhất (không kê khai lẫn nhau) đối với các đơn vị được ngân sách nhà nước cấp vốn, trong đó ghi thu, ghi chi của ngân sách nhà nước (gọi là chi ngân sách nhà nước.

tìm hiểu kế toán hành chính sự nghiệp

Hình 2: kế toán  phải hạch toán  tài chính và tại đồng thời hạch toán  ngân sách

2.Về Sổ kế toán hành chính sự nghiệp

Thông tư 107 và Án lệ 19/2006 đều quy định:

Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính liên quan đến Đơn vị kế toán đều phải ghi vào Sổ kế toán.

Có các loại sổ ghi nghiệp vụ sau:

Nhật ký:

Là loại sổ ghi chép tình hình phát triển của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính qua các thời kỳ.

Sổ cái:

Đây là loại sổ ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế. Số liệu ghi trên sổ này sẽ phản ánh rõ ràng tài sản của đơn vị, nguồn kinh phí và việc sử dụng kinh phí của đơn vị hành chính sự nghiệp.

Sổ  kế toán chi tiết:

Là sổ  tài chính chi tiết nhất của các đơn vị hành chính sự nghiệp. Các chi tiết này không được phản ánh đầy đủ trên sổ cái.

Thông tư 107/2017 / TT-BTC quy định thêm:

Đơn vị kế toán phải lập sổ sách kế toán để theo dõi riêng  nguồn ngân sách chi viện trợ, trợ cấp  bên ngoài.4. Về báo cáo thanh lý quyết toán

So với Nghị quyết số 19, có sự khác biệt về thời hạn lập  tài khoản năm theo Thông tư 107. Cụ thể:

Theo Nghị quyết số 19/2006 / QĐ-BTC:

hàng năm. tài khoản của các đơn vị hành chính sự nghiệp. Tổ chức  sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước được lập vào cuối kỳ kế toán quý và năm.

Báo cáo tài chính của các đơn vị, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách được lập vào cuối kỳ kế toán năm.Trường hợp đơn vị kế toán  bị chia, tách, hợp nhất, giải thể thì phải trình bày báo cáo tài chính tại thời điểm quyết định chia, tách, hợp nhất, ngừng hoạt động.

Đối với Thông tư số 107/2017 / TT-BTC:

kế toán hành chính sự nghiệp

Hình 3: Theo Luật Kế toán, thời hạn chuẩn bị các tài khoản hàng năm là vào cuối  năm  tài chính.

Tài khoản hàng năm của các đơn vị hành chính sự nghiệp phải được nộp cho các cơ quan hữu quan của Chính phủ hoặc các đơn vị cao hơn trong vòng 90 ngày. Được tính từ ngày cuối cùng của thời hạn thanh toán hàng năm theo luật định.

Đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước: Bộ phận lập báo cáo theo kỳ kế toán năm.Số liệu lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước  năm là số liệu thu, chi của năm tài chính. Cuối kỳ thực hiện việc dừng đóng ngân sách nhà nước (ngày 31 tháng 01 năm sau) theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Báo cáo tổng kết từ các nguồn kinh phí  khác: Đơn vị lập báo cáo tổng kết năm. Công ty phải lập báo cáo thanh lý tài sản cuối cùng vào cuối năm tài chính *. Trong trường hợp pháp luật yêu cầu lập báo cáo sau một kỳ kế toán khác, thì năm đơn vị cũng phải lập báo cáo sau kỳ kế toán đó cùng với báo cáo thanh lý cuối cùng.Thời gian được chỉ định để kết thúc thời hạn thanh toán hàng năm: sau ngày 31 tháng 12. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button