Doanh nghiệp trong nướcHỗ trợ chính phủHợp tác xã

Hệ Thống Tài Chính Trong Doanh Nghiệp

Đối tượng giao dịch trên thị trường tài chính là các nguồn tài chính ngắn hạn và dài hạn. Do điều kiện, tính chất, thời gian sử dụng và hình thức vận động của các nguồn tài chính khác nhau đã hình thành nên các loại thị trường tài chính  với các chuyên ngành khác nhau: thị trường tiền tệ và thị trường hệ thống tài chính. Trong bài viết dưới đây, stephieann.net sẽ giải đáp những thắc mắc này cho bạn.

1. Hệ Thống tài chính nhà nước

Ngân sách nhà nước là một khâu quan trọng của hệ thống tài chính với các đặc điểm: Hoạt động ngân sách gắn liền với việc tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ lớn tập trung vào việc thực hiện chính sách tài khoá.

Việc tạo lập quỹ tiền tệ  tập trung lớn của nhà nước được thực hiện thông qua kênh thu của ngân sách nhà nước, bao gồm các khoản thu khác nhau như:  thu bắt buộc (thuế, thuế), các khoản đóng góp tự nguyện (tín dụng nhà nước, xổ số kiến ​​thiết), như cũng như  viện trợ quốc tế… Do đó sự hình thành quỹ NSNN cả trực tiếp từ các khâu tài chính khác và gián tiếp thông qua thị trường tài chính.Trên cơ sở nguồn thu thu được, ngân sách nhà nước sẽ sử dụng để  đầu tư phát triển kinh tế – xã hội và chi tiêu tiêu dùng thường xuyên nhằm đạt được các mục tiêu mà nhà nước đề ra.

Hoạt động của ngân sách nhà nước có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế, tài chính của đất nước và có vai trò trọng yếu trong việc thực hiện chính sách tài khóa quốc gia.

Hình 1: Các khoản dự trữ khác của chính phủ

2.Hệ thống tài chính doanh nghiệp

Căn cứ vào đặc điểm hoạt động, tài chính doanh nghiệp được chia thành hai bộ phận: tài chính doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại  dịch vụ và tài chính của các trung gian tài chính.

2.1. Tài chính doanh nghiệp phi tài chính

Hình 2: Các tập đoàn phi tài chính là những tập đoàn không kinh doanh bằng tiền.

Tập đoàn phi tài chính bao gồm các  công ty, tổng công ty và tổ chức kinh tế trực tiếp sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hoá và cung cấp dịch vụ từ các thành phần kinh tế.Trước hết, hoạt động hệ thống tài chính của các công ty được thể hiện thông qua việc tạo lập các nguồn vốn (vốn chủ sở hữu, nợ phải trả). Việc tạo  vốn kinh doanh của các công ty có thể được thực hiện thông qua thị trường tài chính dưới hình thức phát hành cổ phiếu, hoặc cho vay  trực tiếp (phát hành trái phiếu), hoặc cho vay  gián tiếp thông qua các trung gian tài chính, hoặc  100% vốn, hoặc

có  thể được bổ sung  lợi nhuận của công ty … Mỗi quỹ tiền tệ trong công ty có một mục đích cụ thể, nhưng đều có đặc điểm chung  là được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, hình thành các quỹ tiền tệ của các tổ chức tài chính khác, chi tiêu dùng để tạo thu nhập cho những  tham gia vào sản xuất kinh doanh của các công ty. và nộp thuế để hình thành quỹ tiền  tập trung nhân dân tệ của nhà nước.

Như vậy tài chính doanh nghiệp có quan hệ hữu cơ với các cấp tài chính khác. Mối quan hệ này có thể là mối quan hệ trực tiếp với nhau, nhưng cũng có thể là mối quan hệ gián tiếp thông qua hoạt động của các thị trường tài chính.

thứ 22. Công ty tài chính, công ty tài chính

Hình 3: Công ty tài chính là công ty kinh doanh tiền tệ và  dịch vụ ngân hàng trực tiếp

Công ty tài chính bao gồm  ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cổ phần, tổ chức tài chính, công ty chứng khoán, ngân hàng tiết kiệm, ngân hàng cho vay, cho thuê tài  chính công ty, tổ chức tài chính công ty hay còn gọi là trung gian tài chính.

Các tổ chức tín dụng và công ty tài chính có mối quan hệ chặt chẽ và trực tiếp với các bộ phận khác của hệ thống tài chính, nhưng họ cũng là các tổ chức hoạt động trên thị trường tài chính và đóng vai trò trung gian giữa những người có nhu cầu tài chính tạm thời  và những người có nhu cầu tạm thời. không hoạt động. Thủ đô.

Việc tài trợ của các tổ chức tín dụng có tác dụng khơi thông mối quan hệ giữa đầu tư tiết kiệm và hiệu quả trong xã hội.

Với sự phát triển kinh tế của nhiều ngành, các quỹ bảo hiểm xã hội ngoài quốc doanh đã hình thành, như quỹ hưu trí cho công nhân viên ngoài quốc doanh, quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện, … Hoạt động sản xuất, thương mại giữa các doanh nghiệp với các hình thức sở hữu khác nhau, đó là thực hiện lồng ghép các quỹ BHXH khác nhau để giải quyết trường hợp người lao động.Cần lưu ý rằng quỹ an sinh xã hội không được tạo ra hoặc sử dụng  vì lợi nhuận.

Bảo hiểm thương mại được hình thành từ sự đóng góp của các thể nhân và pháp nhân tham gia  và  dùng để bù đắp tổn thất theo những nguyên tắc đã thoả thuận trước đó giữa các bên tham gia hợp đồng và người thụ hưởng. Khác với an sinh xã hội, hoạt động bảo hiểm này mang tính chất chuyên nghiệp và phục vụ các mục đích thương mại sinh lợi.

3. Tài chính hộ gia đình và các tổ chức xã hội

Tài chính  hộ gia đình thực chất  là ngân sách của từng hộ gia đình, nguồn chủ yếu được hình thành  từ thu nhập của người lao động trong từng hộ gia đình như  tiền lương, tiền công, tiền thưởng, phụ cấp của các thành viên trong gia đình.Ngoài ra, còn có  thu nhập từ sản xuất kinh doanh  hộ gia đình,  thừa kế hàng hóa, lãi trái phiếu, cổ tức, quà biếu tặng năm và  chủ yếu dùng vào mục đích tiêu dùng,  trang trải  các nhu cầu thiết yếu của đời sống trong khu  dân cư và các đồng thời, một phần thu nhập chưa sử dụng có thể  dùng để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế  gia đình, tiết kiệm trên thị trường hệ thống tài chính bằng cách mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, tín phiếu ngân hàng, tín phiếu, trái  phiếu chính phủ, gửi tiết kiệm, v.v.

Ngoài ra, một phần  nguồn lực kinh tế của dân cư  tập trung vào ngân sách nhà nước dưới hình thức nộp các loại thuế, phí, lệ phí và tham gia các quỹ bảo hiểm. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button