Hỗ trợ chính phủHợp tác xã

Kết quả hình thành hợp tác xã kiểu mới ở Việt Nam

Cho đến nay, việc phát triển kinh tế thị trường nói chung và phát triển hợp tác xã nói riêng đã đạt được những kết quả nhất định, chủ yếu là khắc phục những yếu kém lâu dài và có vai trò quan trọng,  toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa.

1. Kinh tế của hợp tác xã 

Đến cuối năm 2020 cả nước có hơn 26.000 hợp tác xã; trong đó có khoảng 17,5 nghìn nông nghiệp, hơn 8,6 nghìn phi nông nghiệp; nó đã thu hút 6,1 triệu thành viên. Số thành lập mới ước tính gần 2,2 nghìn. Thu nhập bình quân của  HTX đến năm 2020 ước đạt 4.387 triệu đồng / HTX, trong đó  thu nhập bình quân của HTX có thành viên chiếm khoảng 60%  thu nhập bình quân của  HTX; lợi nhuận bình quân 1 HTX 314 triệu đồng / HTX / năm; thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong HTX là 51 triệu đồng / người; Số lao động thường trực trong HTX ước tính khoảng 1,133 triệu người.So với năm 2011, tổng số HTX tăng khoảng 40%, trong đó số HTX thành lập mới tăng  443 lần;  thu nhập bình quân tăng  116%; lợi ích bình quân tăng 101%; Thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên tăng khoảng 160%. stephieann-01 nhận thấy, HTX ngày càng tiềm năng.

Hình 1: Kết quả về kinh tế

Về đóng góp của khu vực hợp tác vào GDP quốc gia: Đóng góp của khu vực hợp tác xã được thể hiện qua hai kênh: đóng góp trực tiếp của khu vực hợp tác vào tăng trưởng kinh tế và quan trọng hơn là đóng góp  gián tiếp. Kinh tế hộ gia đình, kinh tế cá thể, một cách tính cụ thể hiện nay chưa thể thực hiện được. Do đó, đóng góp vào GDP  cả nước  bình quân 3,9% / năm, trong khi  đóng góp của khu vực kinh tế cá thể và gia đình vượt trên 30% GDP của cả nước.

Thông qua đó, người dân kết nối và sử dụng các điều kiện tự nhiên, xã hội, các ngành nghề truyền thống và các sản phẩm, dịch vụ quan trọng của địa phương không phải do cá nhân cung cấp. Trên thực tế, không có sự khác biệt giữa  thành viên gia đình hợp tác và người không hợp tác về năng suất lao động, nhưng  có sự chênh lệch rõ ràng về giá cả. Hộ hợp tác bán hàng được giá cao hơn  hộ không hợp tác trên 10%, chi phí sản xuất giảm khoảng 25%. Vì vậy, thu nhập của hộ hợp tác cao hơn khoảng 30% so với  hộ không hợp tác (35,7% ở TP. Hồ Chí Minh), khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác xã trong xã hội nông dân.Đội ngũ  quản lý HTX ngày càng trẻ, có trình độ quản lý, tinh thần kinh doanh cao, có thương hiệu và thị trường tiêu thụ cho xã viên.

Khu vực còn là hạt nhân quan trọng trong xây dựng nông thôn, chuyển dịch cơ cấu  nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ. chúng tạo động lực  phát triển kinh tế – xã hội bền vững; chất lượng tăng trưởng ổn định, khả năng giải quyết việc làm của khu vực này tăng lên đáng kể; Nâng cao chất lượng cuộc sống của xã viên và cộng đồng, hạn chế các biểu hiện tiêu cực, sa sút tinh thần…

2. Chính trị, văn hóa, xã hội hợp tác xã

Bên cạnh những đóng góp về  kinh tế, khu vực còn có vai trò rất quan trọng về chính trị, an ninh và xã hội trong cộng đồng. Trước hết, HTX là một kênh quan trọng trong việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động, chống đói, giảm nghèo, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, với tinh thần “hợp tác” trong HTX đã khuyến khích sự gắn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên nói riêng và cộng đồng  nói chung; Các thành viên HTX mở rộng các  hoạt động cộng đồng, giúp đỡ, hỗ trợ  nhau trong  sản xuất kinh doanh,  đời sống văn hóa ngày càng phong phú.Hợp tác xã phát triển thúc đẩy và lan tỏa những giá trị tốt đẹp ra toàn xã hội, như …, có tầm quan trọng to lớn đối với dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Hình 2: kết quả về kinh tế văn hóa

Sự phát triển của các HTX góp phần phát triển văn hóa cộng đồng và củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực. Từng bước củng cố, thông qua đó, dân chủ trong quản lý của các tổ chức kinh tế nói riêng và trong đời sống của dân cư địa phương nói chung. Nhiều HTX tích cực tham gia  cùng  chính quyền địa phương xây dựng cơ sở  hạ tầng nông thôn,

tổ chức phúc lợi công cộng như Ví dụ: giao thông, cấp điện, trường học, mẫu giáo, bệnh xá, kênh mương nội đồng, … Hợp tác xã tham gia tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. là tiền đề quan trọng để thực hiện dân chủ hóa và phát huy văn minh  nông thôn, nhất là  vùng sâu, vùng xa.

Mặc dù đã đạt được những thành tựu nhất định nhưng nhìn chung khu vực  vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế:

(i) Phong trào phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Tốc độ tăng trưởng còn thấp so với các lĩnh vực khác của nền kinh tế, tỷ lệ đóng góp vào GDP chưa đáp ứng yêu cầu.(ii) một số khu vực chưa được chuyển đổi, tổ chức lại  theo Luật Hợp tác xã 2012 đã ngừng hoạt động nhưng chưa thành lập hoặc bị tuyên bố phá sản theo quy định; một số khu vực hoạt động kém hiệu quả nhưng hình thức chưa phù hợp với bản chất theo kiểu mới; Khả năng huy động các nguồn lực từ thị trường, xúc tiến thương mại và ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế và còn phụ thuộc vào sự hỗ  trợ của Chính phủ.

Hình 3: Một số hạn chế 

(iii) Số lượng được tổ chức và hoạt động với quy mô  chưa lớn. Sự liên kết, hợp tác giữa các tổ chức kinh tế tập thể,với nhau và với các  hình thức kinh tế khác còn yếu.

Có thể thấy, hợp tác xã đã trở thành một phương án hỗ trợ kinh tế đầy tiềm năng. Chúng vẫn đã và đang phát triển. Để tìm hiểu thêm thông tin hãy truy cập ngay uy danh nhé!

Related Articles

Back to top button