Doanh nghiệp trong nướcHỗ trợ chính phủ

Tài khoản hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Nếu công ty tính và nộp thuế TNDN thì kế toán hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Với tài khoản nào? Trong bài viết này, day-dreamachiever.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Tài khoản hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Tài khoản dùng để quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là tài khoản 3334

  1. Nội dung: Tài khoản này phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và tình hình tăng, giảm của loại thuế đó.b. Cơ cấu:

Bên Nợ:

– Đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN

– Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Bên Có:

– Số số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

– Số thuế doanh nghiệp tạm nộp nhỏ hơn số thuế doanh nghiệp

Số dư: Tài khoản này có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có

– Số dư bên Nợ: Số thuế doanh nghiệp đã nộp lớn hơn số thuế công ty

– Không. Số dư: Thuế TNDN  phải nộp cuối kỳ.

hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiệu quả

Hình 1: Người nộp thuế doanh nghiệp và người được miễn thuế

Người nộp thuế doanh nghiệp là  tổ chức  sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định (sau đây gọi là công ty), bao gồm:

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

công ty được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam .

Công ty được thành lập theo  luật nước ngoài (sau đây gọi là công ty nước ngoài) có cơ sở thường trú tại Việt Nam.Các tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

Tổ chức phi thương mại được thành lập theo luật pháp Việt Nam.

Các tổ chức khác tham gia vào hoạt động sản xuất và thương mại tạo ra thu nhập.

Do đó, tất cả các công ty có trụ sở và đặt trụ sở tại Việt Nam hoặc các công ty nước ngoài có  thu nhập tại Việt Nam đều phải chịu thuế TNDN.

2. Các trường hợp được miễn hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ Điều 17, 18 Chương IV Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

“Điều 17. Miễn, giảm thuế đối với dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã thương mại, chuyển doanh nghiệp thương mại

  1. Dự án đầu tư thành lập mới cơ sở thương mại thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư, hợp tác xã được áp dụng thuế suất 20%, 15%, 10%.học kế toán thực hành ở đâu tại Hà Nội
  2. Dự án đầu tư thành lập cơ sở kinh doanh mới thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích cơ sở đầu tư kinh doanh di dời theo quy hoạch.

dịch vụ hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hình 2: Cơ sở kinh doanh chuyển đến địa bàn xúc tiến đầu tư được miễn thuế tối đa là 4 năm,

kể từ ngày có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo.

Chính phủ xác định các ngành, lĩnh vực và lĩnh vực khuyến khích đầu tư;  thuế suất và thời điểm áp dụng đối với từng ngành, mặt hàng, lĩnh vực khuyến khích đầu tư; Số tiền và thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này.

Điều 18. Miễn, giảm thuế đối với  doanh nghiệp đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất

3.Xác định  thuế  doanh nghiệp

  1. Khi tính thuế TNDN

Nợ TK 821 – Chi phí thuế TNDN

Có TK 3334 – Thuế TNDN.

  1. Khi nhập ISR vào NSNN chung

Nợ TK 3334 – thuế TNDN

Có TK 111, 112

  1. Cuối năm khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm:

Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hàng quý trong năm thì nhập số:

Nợ TK 3334 – thu nhập doanh nghiệp thuế

Có TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)

Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp hàng quý trong năm thì tổng số chênh lệch phải nộp được ghi:

hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hình 3: Dr. 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)

Chi trước 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.Nếu thực nộp doanh thu kinh doanh  và bội chi ngân sách nhà nước, ghi chú:

Dr. 3334 – Thuế TNDN

Có các TK 111, 112

  1. Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp vãng lai ghi:

. Nếu tài khoản 8211 có bên Nợ lớn hơn bên Có thì số chênh lệch ghi:

Nợ tài khoản 911 – xác định kết quả bán hàng. giao dịch

Có TK 8211 – Chi phí thuế  doanh nghiệp hiện hành

Nếu  số phát sinh Nợ nhỏ hơn số tiền Nợ TK 8211, số chênh lệch được ghi:

Nợ TK 8211 – Chi phí thuế  doanh nghiệp Hiện hành

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Doanh nghiệp đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp khi tăng lợi tức đầu tư trong thời hạn tối đa  bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong bảy năm tiếp theo. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button