Hợp tác xã

Tổng quan về hợp tác xã 

Hợp tác xã là một cộng đồng kinh doanh định hình. Có sự phối hợp giữa nhiều hộ gia đình. Bạn cùng bước tìm hiểu về chúng ta nhé!

1. Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, pháp nhân gồm ít nhất 07 thành viên hợp tác tự nguyện, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công việc làm thỏa mãn nhu cầu chung của danh sách các thành viên hợp tác trên chủ sở hữu. , quyền sở hữu, bình đẳng và dân chủ trong quản trị.

We are an a model group of kinh tế tế bào từ lâu đã phổ biến và được khuyến khích phát triển ở Việt Nam và cùng tồn tại với các loại hình kinh doanh ở Việt Nam.

Các thành viên của chúng tôi cũng tương tự như thành lập công ty và phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Theo Điều 29 Luật Hợp tác xã 2012, cơ cấu tổ chức bao gồm Đại hội đồng, Hội đồng trị giá, Giám đốc (Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

xã hợp tác

Hình 1: Tổ chức mô hình và HTX quản lý

Mô hình tổ chức HTX bao gồm: Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Giám đốc (Hội đồng quản trị), Ban kiểm soát.

Đại hội là cơ quan quyết định cao nhất. Đại hội đồng cổ đông bao gồm đại hội đồng cổ đông thường niên và đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội được tổ chức dưới dạng đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu.

Niên đại hội đồng phải được tổ chức trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính hội đồng quản trị.

Đại hội đồng bất thường làm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên hoặc cổ đông đại diện của ít nhất một phần ba tổng số cổ đông hoặc thành viên triệu tập theo yêu cầu. Truyền giới hạn và nhiệm vụ của Đại hội xã viên được quy định tại Điều 32 Luật HTX 2012 và các Điều khoản của Liên hiệp HTX.

2. Ban giám đốc hợp tác xã

Ban giám đốc là cơ quan quan trọng nhất. Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch và các thành viên, số lượng thành viên Hội đồng quản trị làm Điều lệ quy định nhưng tối thiểu là 03 người và tối đa là 15 người.

Thời hạn: Nhiệm vụ của hội đồng quản trị được quy định trong điều lệ  và liên hiệp hợp tác xã, nhưng tối thiểu là hai năm và tối đa là năm năm.

hội đồng quản trị

Hình 2: Hội đồng ban giám đốc

 họp: Hội đồng quản trị HTX họp thường kỳ theo quy định của Điều lệ Hiệp hội, nhưng ít nhất 3 tháng một lần Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được cấp quyền. Chủ tịch hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị xuất hiện theo yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng thành viên hội đồng quản trị hoặc chủ hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng tài chính hoặc kiểm tra viên, giám đốc (tổng giám đốc). Quyền hạn và nhiệm vụ của hội đồng quản trị được quy định tại Điều 36 Luật Hợp tác xã 2012 và Điều lệ.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông là người đại diện theo pháp luật, liên hiệp, có quyền hạn và nhiệm vụ thiết lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị và nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị. Đạo diễn. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tập tin và chủ trì cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng, trừ trường hợp Luật Hợp tác xã 2012 or Điều

điểm quan trọng kinh tế

Hình 3: Chủ tích hội đồng

of Quy chế có khác quy định. Chịu trách nhiệm trước đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị về nhiệm vụ được giao. ký kết văn bản của hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ thành lập; Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Luật Hợp tác xã 2012 và các Điều khoản thành lập.

4. Giám đốc (Tổng giám đốc) hợp tác xã

Là chỉ đạo hoạt động, hiệp hội 

Giám đốc (Tổng giám đốc) có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

– tổ chức thực hiện phương pháp sản xuất kinh doanh;

– thực hiện quyết định của đại hội đồng, quyết định của hội đồng quản trị;

– nhân danh ký kết hợp đồng với sự chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

– Trình điều hành hàng năm cho Hội đồng quản trị;

– Dựng phương án tổ chức bộ phận cấp dưỡng và các đơn vị trực thuộc HTX Hội đồng quản trị quyết định;

– Tuyển dụng lao động theo quyết định của Hội đồng quản trị;

– Thực hiện các quyền khác nhau và thực hiện các chức năng khác nhau được quy định trong điều lệ và chế độ của xã hội.

Trường hợp tác xã thuê giám đốc điều hành (tổng giám đốc) thì bên ngoài các quyền hạn và nhiệm vụ nêu trên còn phải thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo hợp đồng lao động và có thể được mời tham dự cuộc họp của đại hội đồng. ban giám đốc.

Hình thức hợp tác xã ngày càng phổ biến. Vì vậy, hãy tìm hiểu về việc chúng tôi giúp bạn nâng cao nhận thức của mình. Trên đây là nội dung tư vấn gửi tới bạn đọc về https://www.stephieann.net/ . If you read but the question, Tư vấn vui lòng liên hệ với https://www.stephieann.net/ để được giải đáp theo thông tin trên website Uy Danh

Related Articles

Back to top button