Chính sách người dânDoanh nghiệp nước ngoàiHỗ trợ chính phủ

Tổng Quan Về Tài Chính Công

Tài chính công là gì? Nhà nước lập quỹ tiền tệ để thực hiện  nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Điều này đã làm nảy sinh khái niệm này. Bài viết phân tích tài chính dưới đây chia sẻ những đặc điểm khách quan của chúng. Trong bài viết dưới đây, stephieann.net sẽ giải đáp những thắc mắc này cho bạn.

1. Tài chính công là gì?

Tài chính công là tổng thể của tất cả các hoạt động thu và chi  sử dụng các quỹ do chính phủ quản lý. Nền tài chính nhà nước công nhận phản ánh hệ thống các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng công quỹ. Mục đích là việc hoàn thành các nhiệm vụ  của nhà nước. Đồng thời đáp ứng  nhu cầu và lợi ích chung của toàn  xã hội.Ngân sách nhà nước đóng vai trò hàng đầu trong tài chính công.Tín dụng công bao gồm  đi vay và cho vay của chính phủ. Khoản vay của chính phủ được sử dụng để hỗ trợ ngân sách chính phủ khi cần thiết. Nhà nước huy động  các nguồn tài chính tạm thời từ các thể nhân và pháp  nhân trong xã hội để đáp ứng nhu cầu vốn nhà nước  thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Nhà nước đã tiến hành hoạt động nợ thông qua  phát hành trái phiếu chính phủ: phát hành tín phiếu kho bạc nhà nước; trái phiếu chính phủ; xây dựng trái phiếu; trái phiếu địa phương; công trái quốc gia.

Hình 1: Tài chính chính phủ không phải là ngân sách chính phủ

Tài chính chính phủ không phải là ngân sách chính phủ, là đơn vị tiền tệ tập trung do chính phủ thành lập, quản lý và sử dụng để cung cấp  tài chính nhằm ứng phó với những biến động bất thường trong  phát triển kinh tế – xã hội, hỗ trợ ngân sách chính phủ khi có vấn đề về  tài chính. Nỗi khó khăn.Nguồn tài chính  huy động để tạo lập các quỹ này  một phần  từ ngân sách nhà nước và một phần  từ  nguồn tài chính của xã hội (từ các tổ chức kinh tế, xã hội và các tầng lớp xã hội). Điển hình là các quỹ của Chính phủ ngoài ngân sách nhà nước, như  Quỹ Dự trữ Nhà nước; quỹ dự phòng tài chính; Quỹ dự trữ ngoại hối đối với; Quỹ Bảo vệ Môi trường; Quỹ An sinh xã hội; … Các quỹ này không phải tuân theo Luật Ngân sách Nhà nước mà được quản lý theo  quy định riêng.

2. Đặc điểm khách quan của tài chính công

– Tài chính công là tài sản của cộng đồng, tài sản của tất cả các dân tộc mà nhà nước đại diện chủ sở hữu, thường gọi là tài sản nhà nước. Quá trình tạo lập và sử dụng công quỹ  do nhà nước quyết định và thực hiện theo  quy định của pháp luật.Tiền và nguồn lực của Kho bạc Nhà nước được sử dụng vì lợi ích chung của toàn xã hội, của cả nước, của cả cộng đồng, vì mục đích kinh tế quốc dân, từ thiện. Trong hoạt động tài chính nhà nước, điều này bao gồm các mối quan hệ giữa nhà nước và các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế, trong đó lợi ích chung chiếm ưu thế và  các mối quan hệ khác chiếm ưu thế.

Hình 2: Lợi ích chung chiếm ưu thế và  các mối quan hệ khác chiếm ưu thế.

– Về vấn đề tài chính công,  hoạt động thu, chi quỹ kho bạc do nhà nước thực hiện hoặc do cơ quan nhà nước, cơ quan được nhà nước ủy thác thực hiện  hoạt động thu, chi.

Tài chính nhà nước có phạm vi hoạt động rộng khắp trên hầu hết  các lĩnh vực kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng, văn hóa …

Hình 3: Các chủ thể cần có trong nền kinh tế để phát triển thị trường

– Nguồn thu từ tài chính chính phủ đến từ các nguồn rất khác nhau, thuộc các lĩnh vực hoạt động khác nhau, Sản xuất, Kinh doanh, vận tải, nội thất, ngoại thất, v.v.

Trên đây là Tài chính công là gì?Đặc điểm khách quan của tài chính công. Tôi hy vọng nó là hữu ích cho người đọc. Ngoài ra, bạn có thể  học phân tích tài chính ở các trung tâm được công nhận để nâng cao kiến ​​thức. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button