Hợp tác xã

Vấn đề tồn tại và giải pháp của hợp tác xã Việt Nam 

Trong tiền bối xã hội khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão; Yêu cầu về chất lượng dịch vụ và sản phẩm ngày càng cao; Sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt; chất lượng nguồn nhân lực hỏi phải thường xuyên tiếp cận, cập nhật tiến trình xã hội …; Đồng thời, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên, khó đo lường cho hợp tác xã , đó là:

1. Sự tồn tại vấn đề của xã hội

Thứ nhất, trong cạnh tranh. Các cam kết hội nhập và tự do hóa thương mại nông nghiệp, lâm, thủy sản với nước và các tổ chức quốc tế được thực hiện với quy mô ngày càng lớn và ngày càng cao, làm cho môi trường cạnh tranh đối với hàng hóa Sản xuất Việt Nam ngày càng khó khăn và gay gắt hơn. Sản phẩm của HTX sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các sản phẩm mới.

Trong đó có sản phẩm trong nước và đặc biệt là hàng nhập khẩu nước ngoài sau khi hàng rào thuế quan dần dần được xóa bỏ theo các hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia. Bên cạnh những ngăn cản về kỹ thuật, chất lượng và an toàn thực phẩm, thì câu hỏi về nguồn gốc xuất xứ của nông nghiệp là các vấn đề mà các nhà sản xuất và xuất khẩu đang cố gắng vượt qua.

đại hội cổ đôngHình 1: Những vấn đề tồn tại của HTX

Thứ hai, đối với lực lượng lao động trong hợp tác xã. Tự động hóa và trí tuệ nhân tạo là những thách thức lớn để thay thế lực lượng lao động dồi dào trong các hợp tác xã. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo đột phá về công nghệ, thay đổi cơ bản phương thức sản xuất; Sự vĩ đại và sự phát triển nhanh chóng có thể tạo ra. Điều này càng  thúc đẩy quá trình đổi mới, sáng tạo đối với mô hình HTX kiểu mới gắn với tiến bộ KHKT. Ngoài ra, không chỉ  Việt Nam, mà nhiều nước đang phát triển trên thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn về việc thiếu  kỹ năng chuyên môn và tay nghề cao để đáp ứng  nhu cầu của Cách mạng Công nghiệp 4.0. Stephieann-01 cho thấy vấn đề  không chỉ của giáo dục Việt Nam mà của toàn thế giới là  đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển.

xã biểu diễn phátHình 2: HTX dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố

Thứ ba, dễ bị  tác động từ bên ngoài. Hội nhập làm  tăng sự phụ thuộc của nền kinh tế  vào thị trường bên ngoài và làm cho nền kinh tế dễ bị tổn thương trước những biến động của thị trường quốc tế. Ngoài ra, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường và  khó dự báo. Vì lý do này, số kiến ​​nghị thay đổi phương thức sản xuất sang phương thức sản xuất sinh thái, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Điều này đòi hỏi phải tái cơ cấu  ngành nông nghiệp theo hướng tăng năng suất,  đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ công nghệ cao, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.Thứ tư, do không thích ứng với tình hình mới và công nghệ ngày càng tụt hậu. Trong quá trình hội nhập, Việt Nam phải đối mặt với  một số thách thức quan trọng liên quan đến việc tận dụng  cơ hội của Cách mạng Công nghiệp 4.0  để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, do  năng lực ứng dụng và tiếp thu công nghệ của Việt Nam còn rất hạn chế. Nếu không được đào tạo và khuyến khích kịp thời, thường xuyên, các hợp tác xã có thể  bị tụt hậu, không theo kịp nền kinh tế và không thể cạnh tranh  với các lĩnh vực và phương thức tổ chức kinh doanh mới.

2. Nhiệm vụ của hợp tác xã

Để đáp ứng những thách thức mà HTX đang và sẽ phải đối mặt trong thời gian tới, cần  tiếp tục  thực hiện nhất quán một số nhiệm vụ và giải pháp:

Thứ nhất, tuyên truyền nâng cao nhận thức về HTX: tăng cường công tác tuyên truyền, hiểu biết của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về bản chất và khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của HTX trong tình hình hiện nay. Xây dựng và triển khai nội dung giáo dục về HTX trong hệ thống  trường chính trị,  cơ sở đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân và  các Bộ, ngành trực thuộc. Đoàn tôn vinh, khuyến cáo, nhân rộng, tổng kết và phổ biến nhanh các mô hình  điểm,  điển hình tiên tiến của các HTX hoạt động hiệu quả.

Hình 3: Nhiệm vụ của HTX

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách: kiểm tra, đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định còn thiếu sót trong Luật Hợp tác xã  2012 và các văn bản pháp luật liên quan; xây dựng kế hoạch / dự án phát triển HTX và chủ động cân đối, bố trí nguồn lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Chính phủ đối với HTX. Ứng dụng công nghệ để xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về HTX cấp quốc gia.xây dựng và xuất bản sách trắng về HTX; Tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế, HTX hàng năm.

Có thể thấy, hợp tác xã là một ngành không thể thiếu đối với nền kinh tế Việt Nam. To the active document of HTX is fixed. HTX có thể liên kết với kế toán dịch vụ. Để tìm thêm thông tin, bạn có thể truy cập vào website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button